วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เผยแพร่ผลงาน

ชื่อผลงาน                   รายงานการพัฒนาการอ่านและเขียนคำในมาตราในภาษาไทย
                                      โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา                 นางพรรณประภา   สิมมา
ปีที่ทำการศึกษา         ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ
                    การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราใน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบฝึกทักษะเรื่อง มาตราในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าศิลาก่อนการทดลองและหลังการทดลอง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าศิลา  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราในภาษาไทย  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง มาตราในภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านท่าศิลา จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 19 คน
                    ผลการศึกษา พบว่า
                    1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 84.02/88.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80
                    2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการทดลองใช้แบบฝึกทักษะ  ( = 26.58) สูงกว่าก่อนการทดลองใช้แบบฝึกทักษะ  ( = 16.42) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                    3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราในภาษาไทย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 2.78)

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

LAB งานเกษตรLAB ภาษาไทย

LAB อังกฤษ
LAB คอมพิวเตอร์
LAB วิทยาศาสตร์